คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

CHECK IN/OUT

ตรวจสอบสถานะ
ปริมาณการเข้าใช้งานอาคารเรียน

 

อาคาร Pollawอาคาร Pollaw2

 

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW
BURAPHA UNIVERSITY