รหัสนิสิต *
ชื่อ - นามสกุล * (กรอกคำนำหน้าชื่อ ตัวอย่าง นางสาวใจดี ยิ้มแย้ม)
ชื่อเล่น *
หลักสูตร*
รูปถ่ายชุดครุย* (แนบไฟล์รูปถ่ายชุดครุย)

ไฟล์ภาพ :
(รูปถ่ายชุดครุยขนาด 4.2*5.2 cm.(117*147pixels)) ปรับขนาดรูป

วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด* (ตัวอย่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2510 ระบุเป็น 1/2/2510)
ที่อยู่ปัจจุบัน*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์*
อีเมล์*
ชื่อสถานที่ทำงาน
ตำแหน่งงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน
 

หมายเหตุ : * หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

**หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้ติดต่อพี่ธัชฝ่ายกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์**