Login  
| | | | |
>รัฐศาสตรบัณฑิต 2549
>รัฐศาสตรบัณฑิต 2554
>รปบ.การบริหารทั่วไป 2549
>รปบ.การบริหารทั่วไป 2554
>นิติศาสตรบัณฑิต 2549
>นิติศาสตรบัณฑิต 2554
>นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต 2549
>นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต 2554
>รปบ.การบริหารทั่วไป 2549
>รปบ.การปกครองท้องถิ่น 2549
>รปบ.การปกครองท้องถิ่น 2554
>วิชาโทรัฐศาสตร์ 2554
>วิชาโทนิติศาสตร์ 2554
>วิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล 2552
>วิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล 2557
>วิชาโทการบริหารงานยุติธรรม 2553
>วิชาโทอาเซียนศึกษา 2555
>เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
>การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
>การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
>การเมืองการปกครองไทย
>การเมืองเปรียบเทียบ
>การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
>การเมืองการปกครองท้องที่ไทย
>กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา
>กฎหมายมหาชน
>ยุทธศาสตร์และความมั่นคง
>เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
หลักสูตร > หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง > รปบ.การบริหารทั่วไป 2549
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หน่วยสอนโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง (2549)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
ชื่อหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หน่วยสอนโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง (2549)
Bachelor of Public Administration (Continuing Program) Program in General Administration (2549)
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)
Bachelor of Public Administration (General Administration)
ชื่อย่อ ร.ป.บ. (การบริหารทั่วไป)
B.P.A. (General Administration)
   ทั้งหมด      ทั้งหมด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
กำหนดการเปิดสอน

โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต
แผนการศึกษา
   ทั้งหมด      ทั้งหมด  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475