Login  
| | | | |
>รัฐศาสตรบัณฑิต 2549
>รัฐศาสตรบัณฑิต 2554
>รปบ.การบริหารทั่วไป 2549
>รปบ.การบริหารทั่วไป 2554
>นิติศาสตรบัณฑิต 2549
>นิติศาสตรบัณฑิต 2554
>นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต 2549
>นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต 2554
>รปบ.การบริหารทั่วไป 2549
>รปบ.การปกครองท้องถิ่น 2549
>รปบ.การปกครองท้องถิ่น 2554
>วิชาโทรัฐศาสตร์ 2554
>วิชาโทนิติศาสตร์ 2554
>วิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล 2552
>วิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล 2557
>วิชาโทการบริหารงานยุติธรรม 2553
>วิชาโทอาเซียนศึกษา 2555
>เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
>การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
>การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
>การเมืองการปกครองไทย
>การเมืองเปรียบเทียบ
>การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
>การเมืองการปกครองท้องที่ไทย
>กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา
>กฎหมายมหาชน
>ยุทธศาสตร์และความมั่นคง
>เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
หลักสูตร > โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น > รปบ.การปกครองท้องถิ่น 2549
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรเฉพาะกิจ โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549
ชื่อหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
Bachelor of Public Administration Program in Local Government (2549)
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)
Bachelor of Public Administration (Local Government)
ชื่อย่อ ร.ป.บ. (การปกครองท้องถิ่น)
B.P.A. (Local Government)
   ทั้งหมด      ทั้งหมด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กำหนดการเปิดสอน

โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต
แผนการศึกษา
   ทั้งหมด      ทั้งหมด  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475