ระบบสารสนเทศ
     
1. ระบบการลา  
2. ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ ม.บูรพา  
3. ระบบเมลล์ ม.บูรพา  
4. แบบฟอร์มขอบัตรเข้า-ออกลานจอดรถคณะ  
ความก้าวหน้าในสายงาน
  1. ความก้าวหน้าของสายคณาจารย์ สามารถขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยกำหนด
  2. ความก้าวหน้าของสายสนับสนุนวิชาการ สามารถขอกำหนดตำแหน่งเป็นชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยกำหนด
จรรยาบรรณ
     
1. จรรยาบรรณสายวิชาการ  
2. จรรยาบรรณสายสนับสนุน  
     
ดาวน์โหลดเอกสาร
     
1. เอกสารการเงิน  
2. เอกสารงานบุคคล  
3. เอกสารงานยานพาหนะ  
     
 
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
     
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
2. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  
3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

 

สวัสดิการ
     
1. สวัสดิการ ม.บูรพา  
2. เอกสารเกี่ยวกับสวัสดิการ ม.บูรพา  
3. รายชื่อโรงพยาบาลและคลีนิค (บูพา)  
4. สวัสดิการคณะฯ