(ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมาย ภาคค่ำ)

 
 

 

 

ประกาศ

    ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เปิดรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษา การบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิต สมัยที่ 72

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ภาคค่ำ)


โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องบรรยายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กรุงเทพมหานคร มายังอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

* เริ่มบรรยายระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 – 14 มีนาคม 2563
วันจันทร์ – ศุกร์ 17.00 – 20.00 น. และวันเสาร์ 08.00 – 17.00 น. บรรยายห้อง pollaw-402
(สถานที่ บรรยาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
* เปิดรับสมัครออนไลน์ (เท่านั้น) ตั้งแต่วันนี้ – 10 มกราคม 2563

ทางเวปไซต์ https://tinyurl.com/v7s3vqo

ขั้นตอนการสมัคร
1. สแกน QR Code หรือ ใช้ Link ด้านใต้ QR Code เพื อกรอกใบสมัคร

ใบสมัครฟังบรรยายเนติบัณฑิต ภาคสอง สมัย 72 (ภาคค่่า)
ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา

ฟ
https://tinyurl.com/v7s3vqo


กรอกข้อมูลผู้สมัคร โดยแสกน QR Code ข้างต้น

หรือทางเวปไซต์ https://tinyurl.com/v7s3vqo

ตั้งแต่วันนี้ - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

 

 

 

*การชำระเงิน

ผู้สมัครต้องชำระเงินภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่ทำการสมัคร   หากไม่ได้ชำระเงินภายในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การสมัครและระบบจะทำการลบข้อมูลการสมัครออก (จะต้องกรอกข้อมูลผู้สมัครใหม่ทั้งหมด)

 

การชำระเงินให้ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
ชี่อธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
สาขา : แหลมทองบางแสน
เลขที่บัญชี : 386-1-00442-9
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยบูรพา
(หลังช่าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครน่าส่าเนาหลักฐานการช่าระเงิน 1 ฉบับ โดยระบุ
ชื่อ – นามสกุล พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว มายื่นกับทางเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องบรรยาย
โดยยื่นหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 มกราคม 2563 เพื่อใช้ในการท่าบัตรประจ่าตัวผู้เข้าอบรมต่อไป ซึ่งผู้เข้ารับฟังบรรยาย ต้องแสดงบัตรประจ่าตัวผู้เข้าอบรมต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้ารับการฟังบรรยายทุกครั้ง

(โปรดรอรับอีเมล์ตอบกลับ ภายใน 3 วันทำการ)

(ไม่นับวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) พร้อมทั้งทางคณะจะแจ้งวันที่ผู้สมัครสามารถเริ่มเข้ารับบัตรประจำตัวผู้เข้าฟังบรรยายได้

หลักฐานชำระเงินตัวจริง นำมายื่นกับทางคณะเพื่อรับบัตรประจำตัวผู้เข้าฟังบรรยาย โดยให้ดำเนินการตามตัวอย่างต่อไปนี้

หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครตัวจริง ต้องเอามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องบรรยายเพื่อรับบัตรเข้าฟังบรรยายในชั่วโมงบรรยาย โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งวันที่เริ่มรับบัตรได้ให้ทราบทางอีเมล์การยืนยันผลชำระเงินค่าสมัคร  โดยให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ด้านหลังสลิปธนาคารให้ชัดเจน กรณีชำระค่าสมัครผ่านทางอินเตอร์เนต  ให้ปริ๊นลงกระดาษ A4 สีขาว พร้อมทั้งเขียนชื่อ – นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ผู้สมัครให้ชัดเจน 

เมื่อสมัครและได้มีการชำระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่ได้เข้าฟังบรรยาย จะไม่สามารถเรียกเงินค่าสมัครคืนได้ทุกกรณี

คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีบัตรผู้เข้าฟังบรรยาย และผู้ที่แต่งกายไม่สุภาพ เข้าฟังบรรยาย (ผู้เคยสมัครเข้าฟังบรรยายกับศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพาในเทอมก่อนหน้า ให้นำบัตรเข้าฟังบรรยายใบเดิมมาด้วยเพื่ออัพเดทข้อมูลใหม่)

ตารางการบรรยายและสถานที่บรรยาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

ช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ทาง LINE

ผู้สนใจสมัครให้ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น https://forms.gle/QDFB8gmGGDjENMhv7

 

 

**ระเบียบในการเข้ารับฟังบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิต ภาคค่า**
ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1. ก่อนเข้าห้องบรรยาย ให้นักศึกษาแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน

2. การแต่งกาย
- นักศึกษาชาย: สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว หรือชุดสุภาพ
รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมเสื้อยืด เสื้อกล้าม เสื้อแขนกุด กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ
- นักศึกษาหญิง: สวมเสื้อเชิ้ต กระโปรง ไม่ควรสั้นกว่าหัวเข่า หรือชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมเสื้อยืด เสื้อกล้าม เสื้อแขนกุด กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ

3. ก่อนเข้าเรียน นักศึกษาต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หากมีกิจจ่าเป็นต้องออกมาคุยนอกห้องบรรยาย

4. ห้ามน่าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องบรรยาย

5. ห้ามน่าอุปกรณ์หรือโทรศัพท์ มาบันทึกภาพ เสียง วิดีโอ หรือกระท่าการใด ๆ อันเป็นการเผยแพร่การบรรยายเนติบัณฑิต

6. ห้ามพูดคุยกัน หรือก่อเสียงรบกวน หรือกระท่าการอื่นใด อันเป็นการรบกวนผู้เข้าฟังบรรยายอื่นๆ

7. ห้ามวางสิ่งของ หรือกระท่าโดยวิธีการใดๆ เพื่อจองที่นั่ง

8. ให้ผู้เข้าฟังบรรยายเชื่อฟังและปฏิบัติตามค่าแนะน่าหรือค่าสั่งของเจ้าหน้าที่ ดูแลห้องบรรยายโดยเคร่งครัด

9. ผู้เข้าฟังบรรยาย ช่วยกันรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยของห้องบรรยาย

10. คณะฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้ผู้ฝ่าฝืนระเบียบนี้ เข้าฟังบรรยาย

หมายเหตุ     หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องบรรยาย หรือเชิญออก จากห้องบรรยาย

 

 

ติดต่อสอบถาม ภาควิชานิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
038-102369 ต่อ 170 หรือ 177

********************************

s

 
 

 

แผนที่ ศูนย์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา มหาวิทยาลัยบูรพา

 
 

ติดต่อสอบถาม ภาควิชานิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0-3810-2300, 0-3810-2301, 0-3810-2369,0-3810-2399 ต่อ 170 หรือ 177 หรือ 179