(ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมาย ภาคค่ำ)

 
 

 

 

ประกาศ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว ขณะนี้สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(หากไม่ได้ชำระเงินในเวลาที่กำหนดจะถือว่าได้สละสิทธิ์การลงทะเบียน)

 

วิธีการชำระเงิน โดยผ่านทางธนาคาร

ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยบูรพา สาขาแหลมทองบางแส

เลขที่ 386-1-00442-9

ธนาคาร กรุงไทย

หลังชำระเงินแล้ว ให้นำหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมรูปถ่ายขนาด1 นิ้ว

มายืนยันเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนห้องบรรยาย

 

หมายเหตุ... หลังจากวันที่16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผู้เข้ารับฟังการบรรยายกฎหมาย ภาคค่ำ

ต้องทำการแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าอบรบ ต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนการเข้ารับฟังการบรรยาย

 

ช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ทาง LINE

ผู้สนใจสมัครให้ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น https://goo.gl/qF22vv

 

**ระเบียบในการเข้ารับฟังบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิต ภาคค่ำ**
ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1.     ก่อนเข้าห้องบรรยาย ให้นักศึกษาแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน

2.     การแต่งกาย   นักศึกษาชาย : สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว หรือชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมเสื้อยืด

เสื้อกล้าม เสื้อแขนกุด กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ

        นักศึกษาหญิง : สวมเสื้อเชิ้ต กระโปรง ไม่ควรสั้นกว่าหัวเข่า หรือชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมเสื้อยืด

เสื้อกล้าม เสื้อแขนกุด กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ

3.     ก่อนเข้าเรียน นักศึกษาต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หากมีกิจจำเป็นต้องออกมาคุยนอกห้องบรรยาย

4.     ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องบรรยาย

5.     ห้ามนำอุปกรณ์หรือโทรศัพท์ มาบันทึกภาพ เสียง วิดีโอ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการเผยแพร่

การบรรยายเนติบัณฑิต

6.     ห้ามพูดคุยกัน หรือก่อเสียงรบกวน หรือกระทำการอื่นใด อันเป็นการรบกวนผู้เข้าฟังบรรยายอื่นๆ

7.     ห้ามวางสิ่งของ หรือกระทำโดยวิธีการใดๆ เพื่อจองที่นั่ง

8.    ให้ผู้เข้าฟังบรรยายเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่ดูแลห้องบรรยายโดยเคร่งครัด

9.     ผู้เข้าฟังบรรยาย ช่วยกันรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยของห้องบรรยาย

10.  คณะฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้ผู้ฝ่าฝืนระเบียบนี้ เข้าฟังบรรยาย

 

หมายเหตุ     หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องบรรยาย หรือเชิญออก จากห้องบรรยาย

********************************

 
 

 

แผนที่ ศูนย์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา มหาวิทยาลัยบูรพา

 
 

ติดต่อสอบถาม ภาควิชานิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0-3810-2300, 0-3810-2301, 0-3810-2369,0-3810-2399 ต่อ 170 หรือ 177 หรือ 179