Login  
| | | | |
บทความ/งานวิจัย > บทความ
วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน

โดย ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

เนื้อหาตัวอย่าง

1. รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน
     ประเทศไทยปกครองประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2550 (ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2550)  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ. 2475) ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ล่าสุดนี้ใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 17 ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2549) ซึ่งร่างโดยคณะผู้ยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ซึ่งเรียกตัวเองว่า “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

2. สถานการณ์การเมืองในยุคปัจจุบัน
     ก่อนที่จะมีการยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินจากรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ประเทศไทยปกครองประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 16) ซึ่งได้รับการขนานนามว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร มหาเศรษฐีด้านโทรคมนาคม ผู้ผันตนเองจากนักธุรกิจมาสู่การเป็นนักการเมือง ในฐานะหัวหน้าพรรคไทยรักไทยได้รับการเสนอชื่อจากพรรคร่วมรัฐบาลให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่ 24 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ด้วยชัยชนะอย่างท่วมท้น โดยการใช้นโยบายประชานิยม ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งพรรคไทยรักไทย โดยเฉพาะ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชนชาวรากหญ้า คนยากคนจน โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในภาคเหนือและภาคอิสานของประเทศ พรรคไทยรักไทยคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีการผนวกรวมกับพรรคเล็กพรรคน้อยอื่นๆ จนคุมคะแนนเสียงได้ถึง 256 จาก 500 ที่นั่ง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทความ วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475