Login  
| | | | |
>ข่าวรับสมัคร
>ข่าวประชาสัมพันธ์
>ข่าวเทคโนโลยี
>ข่าวประกาศเกียรติคุณ
>จดหมายข่าว
หน้าแรก > ทำเนียบข่าว > ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ป.ตรี หลักสูตรภาคพิเศษ 4ปี ปีการศึกษา 2559
ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต โดยดำเนินการตามเอกสารชี้แจงการรายงานตัวและรายงานตัวผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์ทางเว็ปไซต์ http://smartreg.buu.ac.th ในวันที่ 28 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  ผู้ที่ไม่ดำเนินการรายงานตัวภายในวัน เวลา ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศเมื่อ : 2016-07-22 15:22:50 รายละเอียด >>  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน) ครั้งที่ 3
 ให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00- 16.00 น.   ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา ตามหลักเกณฑ์และสถานที่สอบที่ระบุข้างต้นผู้ที่ไม่มาสอบคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศเมื่อ : 2016-07-21 17:38:43 รายละเอียด >>  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ครั้งที่ 2 (เรียนเป็น ป.ตรีใบที่ 2 )
 ให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00- 12.00 น.   ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา ตามหลักเกณฑ์และสถานที่สอบที่ระบุข้างต้นผู้ที่ไม่มาสอบคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศเมื่อ : 2016-07-21 17:35:45 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559  สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โทร. 038-102369 ต่อ 117
ประกาศเมื่อ : 2016-07-15 16:13:12 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับ ป.ตรี สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3
สามารถดาวน์โหลดระเบียบการและสมัครได้ตั้งแต่ 27 มิย. -  15   กค  พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ งานวิชาการ  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 (QS2)
ประกาศเมื่อ : 2016-06-24 14:39:30 รายละเอียด >>  
(ขยายเวลา)ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่ 2 ) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
สามารถดาวน์โหลดระเบียบการและสมัครได้ตั้งแต่ 10 พ.ค.- วันที่ 15 ก.ค. พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ งานวิชาการ  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 (QS2)     ****แจ้งเปลี่ยนแปลง ปฏิทินการสอบคัดเลือก นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ภาคพิเศษ) *****1) เปลี่ยน ...
ประกาศเมื่อ : 2016-06-14 15:12:46 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรภาคพิเศษ 4 สาขาวิชา
สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี (QS2) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102369 ต่อ 116 
ประกาศเมื่อ : 2016-05-27 15:42:26 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559
สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  และสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบค่ะ
ประกาศเมื่อ : 2016-05-18 09:01:03 รายละเอียด >>  
ให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประกาศเมื่อ : 2016-04-29 16:39:06 รายละเอียด >>  
ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่ 2 ) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
สามารถดาวน์โหลดระเบียบการและสมัครได้ตั้งแต่ 10 พค.- วันที่ 17 มิย. พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ งานวิชาการ  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 (QS2)
ประกาศเมื่อ : 2016-04-29 16:30:03 รายละเอียด >>  

หน้า :     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475