Login  
>ข่าวรับสมัคร
>ข่าวประชาสัมพันธ์
>ข่าวเทคโนโลยี
>ข่าวประกาศเกียรติคุณ
>จดหมายข่าว
| | | | |
หน้าแรก > ทำเนียบข่าว > ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
ประกาศเมื่อ : 2014-07-21 10:44:32 รายละเอียด >>  
ขยายเวลาการรับสมัครระดับ ป.ตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) (รับผู้จบ ป.ตรีทุกสาขา เพื่อเรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง)
ขยายเวลาการรับสมัครออกไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ประกาศเมื่อ : 2014-07-15 14:45:43 รายละเอียด >>  
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับ ป.ตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 (พิจารณาจากคณะแนน GAT และ GPAX)
กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ (QS ๒) ชั้น ๖ (รับเฉพาะวุฒิ ม.๖ เท่านั้น)
ประกาศเมื่อ : 2014-07-15 14:44:26 รายละเอียด >>  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ป.ตรี ภาคพิเศษ สาขาการปกครองท้องถิ่น (ผู้มีประสบการณ์ทำงาน) ปีการศึกษา 2557
ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในแบบออนไลน์  ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ทางเวปไซต์ http://smartreg.buu.ac.th  ตามขั้นตอนในเอกสารชี้แจงการรายงานตัว ผู้ที่ไม่ดำเนินการรายงานตัวภายในวัน เวลา ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศเมื่อ : 2014-07-10 11:26:40 รายละเอียด >>  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ป.ตรี ภาคพิเศษ สาขาการบริหารทั่วไป และ สาขาการปกครองท้องถิ่น (พิจารณาจากการ GAT และ GPAX) ปีการศึกษา 2557
ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในแบบออนไลน์  ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ทางเวปไซต์ http://smartreg.buu.ac.th  ตามขั้นตอนในเอกสารชี้แจงการรายงานตัว ผู้ที่ไม่ดำเนินการรายงานตัวภายในวัน เวลา ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าสละสิทธิ์   คำชี้แจงสำหรับอันดับสำรอง (มีเฉพาะสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น) ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ ...
ประกาศเมื่อ : 2014-07-10 11:23:17 รายละเอียด >>  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ป.ตรี ภาคพิเศษ สาขาการบริหารทั่วไป และ สาขาการปกครองท้องถิ่น (พิจารณาจากการสอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2557
ห้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในแบบออนไลน์  ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ทางเวปไซต์ http://smartreg.buu.ac.th  ตามขั้นตอนในเอกสารชี้แจงการรายงานตัว ผู้ที่ไม่ดำเนินการรายงานตัวภายในวัน เวลา ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าสละสิทธิ์   คำชี้แจงสำหรับอันดับสำรอง (มีเฉพาะสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น) ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ร ...
ประกาศเมื่อ : 2014-07-10 11:20:28 รายละเอียด >>  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ป.ตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และ สาขาวิชานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในแบบออนไลน์  ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ทางเวปไซต์ http://smartreg.buu.ac.th  ตามขั้นตอนในเอกสารชี้แจงการรายงานตัว ผู้ที่ไม่ดำเนินการรายงานตัวภายในวัน เวลา ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศเมื่อ : 2014-07-10 11:13:42 รายละเอียด >>  
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและบริหารจัดการ
ประกาศเมื่อ : 2014-06-20 14:01:22 รายละเอียด >>  
เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน) ปีการศึกษา 2557
เอกสารชุดที่ 1 : ระเบียบการรับสมัคร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน) ประจำปีการศึกษา 2557   เอกสารชุดที่ 2 : การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน) ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศเมื่อ : 2014-06-18 14:31:27 รายละเอียด >>  
รายชื่อนิสิตที่ผ่านการสอบเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
ประกาศเมื่อ : 2014-06-18 14:13:14 รายละเอียด >>  

หน้า :     1 | 2 | 3 | 4 | 5   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475