Login  
>ข่าวการศึกษา
>ข่าวประชาสัมพันธ์
>ข่าวเทคโนโลยี
>ข่าวประกาศเกียรติคุณ
>จดหมายข่าว
| | | | |
หน้าแรก > ทำเนียบข่าว > ข่าวการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป เทียบโอน บางแสนปีการศึกษา 2555
ข่าวการศึกษา : 2012-03-21 09:58:07

บางแสน ปีการศึกษา 2555: ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ทาง website: http://smartreg.buu.ac.th/ และส่งเอกสารกลับมาที่งานทะเบียนและสถิตินิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามวันเวลาที่กำหนด ผู้ที่ไม่ดำเนินการรายงานตัวภายในวัน เวลา ดังกล่าว มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าสละสิทธิ์
และให้มาปฐมนิเทศ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารศาสตราจารย์กระแสร์ มาลายาภรณ์ ห้อง HUSO – ๑๐๑ โดยพร้อมเพียงกัน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บางแสน ปีการศึกษา 2555คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475