Login  
| | | | |
>ข่าวรับสมัคร
>ข่าวประชาสัมพันธ์
>ข่าวเทคโนโลยี
>ข่าวประกาศเกียรติคุณ
>จดหมายข่าว
หน้าแรก > ทำเนียบข่าว > จดหมายข่าว
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มาศึกษาดูงาน ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
จดหมายข่าว : 2013-04-01 16:07:01


เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้อง๖๐๒/๑ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เดินทางมาศึกษาดูงานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ (กำกับงานสำนักงานคณบดีและงานบริหารงานทั่วไป) และ ดร. รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข รองคณบดี (กำกับงานสำนักจัดการศึกษา งานวิชาการ และงานบัณฑิตศึกษา) ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานวิชาการและบัณฑิตศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475