Login  
| | | | |
>ข่าวรับสมัคร
>ข่าวประชาสัมพันธ์
>ข่าวเทคโนโลยี
>ข่าวประกาศเกียรติคุณ
>จดหมายข่าว
หน้าแรก > ทำเนียบข่าว > จดหมายข่าว
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มาศึกษาดูงาน ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา
จดหมายข่าว : 2013-04-01 16:08:19


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้อง๖๐๒/๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อศึกษาการดำเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี อาจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์ รองคณบดี (กำกับงานนโยบายและแผน งานวิจัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475