คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง บริหาร และกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ภาควิชา คือ
  - ภาควิชารัฐศาสตร์
  - ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
  - ภาควิชานิติศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY

วารสาร

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย

วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา

วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดต่อคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

038-102369 , FAX : 038-393475

Q&A Coronavirus

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY  
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  
โทร 038-102369 , FAX : 038-393475