คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เกี่ยวกับเรา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

การบริหาร

รายงาน

หน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการ

โครงสร้างการบริหาร

  ผู้บริหาร   คณะกรรมการประจำคณะ   โครงสร้างองค์กร   โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร


ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
 โครงสร้างการบริหาร

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY