คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เกี่ยวกับเรา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

การบริหาร

รายงาน

หน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการ

การบริหาร

  ผู้บริหาร   คณะกรรมการประจำคณะ   โครงสร้างองค์กร   โครงสร้างการบริหาร

ผู้บริหาร

คณบดี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


ผ.ศ. ดร. ธีรพงษ์ บัวหล้า

คณบดี

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการนิสิต


ดร. ธีระพงษ์ ภูริปาณิก

รองคณบดี

รองคณบดีฝ่าย
บริหารยุทธศาสตร์และ
วางแผนพัฒนา


ดร. เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์

รองคณบดี

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาคุณภาพและสื่อสารองค์กร


อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

รองคณบดี

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการ


ดร. ชัยณรงค์ เครือนวน

รองคณบดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา


ผศ. ดร.อุษณากร ทาวะรมย์

ผู้ช่วยคณบดี

รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานคณบดี


นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY