คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เกี่ยวกับเรา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

การบริหาร

รายงาน

หน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการ

การบริหาร

  ผู้บริหาร   คณะกรรมการประจำคณะ   โครงสร้างองค์กร   โครงสร้างการบริหาร

ผู้บริหาร  คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

คณบดี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


ผ.ศ. ดร. ธีรพงษ์ บัวหล้า

คณบดี

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการนิสิต


ดร. ธีระพงษ์ ภูริปาณิก

รองคณบดี

ผู้รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานคณบดี


นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY