คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เกี่ยวกับเรา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

การบริหาร

รายงาน

หน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการ

หน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการ


  ศูนย์ถ่ายทอดบรรยายเนติบัณฑิตสภา ภาคค่ำ

  ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก

  ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ ภาคตะวันออก

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY