คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
หลักสูตร > หลักสูตรปริญญาตรี > รัฐศาสตรบัณฑิต 2549
รัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
ชื่อหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Arts Program in Political Science (2549)
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Arts in Political Science
ชื่อย่อ ร.บ.
B.A. (Political Science)
   ทั้งหมด      ทั้งหมด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กำหนดการเปิดสอน

โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต
แผนการศึกษา
   ทั้งหมด      ทั้งหมด