รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549(สำหรับนิสิตรหัส 49-53)
ชื่อหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
Bachelor of Public Administration Program in General Administration (2549)
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)
Bachelor of Public Administration (General Administration)
ชื่อย่อ ร.ป.บ. (การบริหารทั่วไป)
B.P.A. (General Administration)
   ทั้งหมด      ทั้งหมด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กำหนดการเปิดสอน

โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต
แผนการศึกษา
   ทั้งหมด      ทั้งหมด