หลักสูตร > หลักสูตรปริญญาตรี > รปบ.การบริหารท้องถิ่น 2559
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2559
ชื่อหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2559
Bachelor of Public Administration Program in Local Government 2554
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)
Bachelor of Public Administration (Local Government)
ชื่อย่อ ร.ป.บ. (การปกครองท้องถิ่น)
B.P.A. (Local Government)
 
   ทั้งหมด      ทั้งหมด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กำหนดการเปิดสอน

โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต
แผนการศึกษา
   ทั้งหมด      ทั้งหมด