หลักสูตร > หลักสูตรปริญญาตรี > รปบ.การบริหารท้องถิ่น 2559
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น
ชื่อหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น
Bachelor of Public Administration Program in Local Administration
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น)
Bachelor of Public Administration (Local Administration)
ชื่อย่อ รป.บ. (การบริหารท้องถิ่น)
B.P.A. (Local Administration)

 

   ทั้งหมด      ทั้งหมด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กำหนดการเปิดสอน

โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต
แผนการศึกษา
   ทั้งหมด      ทั้งหมด