หลักสูตร > หลักสูตรปริญญาตรี > นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต 2559
นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง)
Bachelor of Laws Program
ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws
ชื่อย่อ น.บ.
LL.B.

 

   ทั้งหมด      ทั้งหมด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
กำหนดการเปิดสอน

โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต
แผนการศึกษา
   ทั้งหมด      ทั้งหมด