หลักสูตร > หลักสูตรปริญญาเอกรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต > เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
Doctor of Political Science Program in Political Economy and Governance
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ)
Doctor of Political Science (Political Economy and Governance)
ชื่อย่อ ร.ด. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ)
D.Pol.Sc. (Political Economy and Governance)
   ทั้งหมด      ทั้งหมด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
กำหนดการเปิดสอน

โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต
แผนการศึกษา
   ทั้งหมด      ทั้งหมด