หลักสูตร > หลักสูตรปริญญาเอกรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต > ยุทธศาสตร์และความมั่นคง2559
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
Doctor of Philosophy Program in Strategy and Security
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง)
Doctor of Philosophy (Strategy and Security)
ชื่อย่อ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง)
Ph.D. (Strategy and Security)

   ทั้งหมด      ทั้งหมด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต
แผนการศึกษา
   ทั้งหมด      ทั้งหมด