นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ น.ม.
LL.M.
   ทั้งหมด      ทั้งหมด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
กำหนดการเปิดสอน

   ทั้งหมด      ทั้งหมด