รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
ชื่อหลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
Master of Arts in Political Science Program in Justice and Social Administration
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรมและสังคม)
Master of Arts in Political Science (Justice and Social Administration)
ชื่อย่อ ร.ม. (การบริหารงานยุติธรรมและสังคม)
M.A. in Political Science (Justice and Social Administration)
   ทั้งหมด      ทั้งหมด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
กำหนดการเปิดสอน

โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต
แผนการศึกษา
   ทั้งหมด      ทั้งหมด