หลักสูตร > หลักสูตรปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต > เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ2559
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง 2559
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
Master of Political Science Program in Political Economy and Governance
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง)
Master of Political Science (Political Economy and Governance)
ชื่อย่อ ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง)
M.Pol.Sc. (Political Economy and Governance)
   ทั้งหมด      ทั้งหมด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต
แผนการศึกษา
   ทั้งหมด      ทั้งหมด