รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554
ชื่อหลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
Master of Arts in Political Science Program in Security Resources Management
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง)
Master of Arts in Political Science (Security Resource Management)
ชื่อย่อ ร.ม. (การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง)
M.A. in Political Science (Security Resource Management)
   ทั้งหมด      ทั้งหมด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
กำหนดการเปิดสอน

โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต
แผนการศึกษา
   ทั้งหมด      ทั้งหมด