หลักสูตร > หลักสูตรปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต > ยุทธศาสตร์และความมั่นคง2559
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
Master of Political Science Program in Strategy and Security
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง)
Master of Political Science (Strategy and Security)
ชื่อย่อ ร.ม. (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง)
M.Pol.Sc (Strategy and Security)

 

   ทั้งหมด      ทั้งหมด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กำหนดการเปิดสอน

โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต
แผนการศึกษา
   ทั้งหมด      ทั้งหมด