หลักสูตร > หลักสูตรวิชาโท > วิชาโทอาเซียนศึกษา 2555
วิชาโทอาเซียนศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อหลักสูตร วิชาโทอาเซียนศึกษา
Minor in ASEAN Study
   ทั้งหมด      ทั้งหมด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
กำหนดการเปิดสอน

โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต
แผนการศึกษา
   ทั้งหมด      ทั้งหมด  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร : 0-3810-2369 หรือ 0-3839-3475