หลักสูตร > หลักสูตรวิชาโท > วิชาโทบริหารทั่วไป 2559
วิชาโทการบริหารทั่วไป 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร วิชาโทการบริหารทั่วไป 2559
Minor in General Administration
   ทั้งหมด      ทั้งหมด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
กำหนดการเปิดสอน

โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต
แผนการศึกษา
   ทั้งหมด      ทั้งหมด