หลักสูตร > หลักสูตรวิชาโท > วิชาโทการบริหารท้องถิ่น 2559
วิชาโทการบริหารท้องถิ่น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร วิชาโทการบริหารท้องถิ่น
Minor in Local Administration
   ทั้งหมด      ทั้งหมด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
กำหนดการเปิดสอน

โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต
แผนการศึกษา
   ทั้งหมด      ทั้งหมด