หลักสูตร > หลักสูตรวิชาโท > วิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล 2557
วิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชื่อหลักสูตร วิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล
Minor in Human Resource Administration
   ทั้งหมด      ทั้งหมด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
กำหนดการเปิดสอน

โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต
แผนการศึกษา
   ทั้งหมด      ทั้งหมด