หลักสูตร > หลักสูตรวิชาโท > วิชาโทนิติศาสตร์ 2554
วิชาโทนิติศาสตร์ 2554 (สำหรับนิสิตรหัส 54 เป็นต้นไป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อหลักสูตร วิชาโทนิติศาสตร์ 2554 (สำหรับนิสิตรหัส 54 เป็นต้นไป)
Minor in Laws
   ทั้งหมด      ทั้งหมด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร

โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต
   ทั้งหมด      ทั้งหมด