หลักสูตร > หลักสูตรวิชาโท > วิชาโทนิติศาสตร์ 2559
วิชาโทนิติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร วิชาโทนิติศาสตร์
Minor in Laws
   ทั้งหมด      ทั้งหมด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กำหนดการเปิดสอน

โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต
แผนการศึกษา
   ทั้งหมด      ทั้งหมด