บทความวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีงบประมาณ เอกสารงงานวิจัย
1   - ทำไมจึงไม่ค่อยมีทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองจากฐานองค์ความรู้ทางวิชาการในโลกที่สาม?: การครอบงำและการเลือกปฏิบัติทางวิชาการจากความรู้แบบสำนักยุโรปเป็นศูนย์กลาง วีระ หวังสัจจะโชค 2560 >> Download <<
2   - แบบจำลองปัจจัยความสำเร็จของโครงการพลังงานชุมชนต้นแบบ ปิยะ นาควัชระ 2560 >> Download <<
3   - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมทินา อิสริยานนท์ 2560 >> Download <<

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY     
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เบอร์ติดต่อ: 038-102369 , 038-102301 , 038-102300 , 038-102399 , FAX : 038-393475