บทความวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีงบประมาณ เอกสารงงานวิจัย
1   - ภาวะความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการตำรวจตำรวจภูธร สังกัดตำรวจภูธร ภาค 2 อนุรัตน์ อนันทนาธร และนภดล วงษ์น้อม 2559 >> Download <<
2   - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย : แนวทางใหม่สำหรับการพัฒนาประเทศยากจน อนุรัตน์ อนันทนาธร 2559 >> Download <<
3   - ทำไมจึงไม่ค่อยมีทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองจากฐานองค์ความรู้ทางวิชาการในโลกที่สาม?: การครอบงำและการเลือกปฏิบัติทางวิชาการจากความรู้แบบสำนักยุโรปเป็นศูนย์กลาง วีระ หวังสัจจะโชค 2560 >> Download <<
4   - แบบจำลองปัจจัยความสำเร็จของโครงการพลังงานชุมชนต้นแบบ ปิยะ นาควัชระ 2560 >> Download <<
5   - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมทินา อิสริยานนท์ 2560 >> Download <<

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY   
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เบอร์ติดต่อ: 038-102369 , 038-102301 , 038-102300 , 038-102399 , FAX : 038-393475