Untitled Document

 

 

   ปฏิทิน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

  ปฎิทินกิจกรรมคณะ

โดย. งานสารบรรณ , งานประชาสัมพันธ์ , งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ตารางการใช้ห้อง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
1. การใช้ห้องประชุม 812
2. การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301-302

 

ตารางการใช้รถ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตารางการใช้รถ

 

 

 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY   
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เบอร์ติดต่อ: 038-102369 , 038-102301 , 038-102300 , 038-102399 , FAX : 038-393475