Untitled Document

     Download เอกสารนิสิต

 

                 

แบบฟอร์มคำร้อง (Request form)

ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

 
RE01 คำร้องทั่วไป
RE02 คำร้องขอเงินค่าหน่วยกิตคืน
RE03 คำร้องขอใบแสดงผลการเรียน/ใบรับรอง/บัตรนิสิต
RE04 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล คำนำหน้า หรือที่อยู่
RE06 คำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอก หรือย้ายคณะ
RE08 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
RE09 คำร้องขอลงทะเบียนเกิน หรือต่ำกว่าหน่วยกิต
RE10 คำร้องลาพักการเรียน
RE11 คำร้องขอลาออกจาการเป็นนิสิต (ต้องยื่นพร้อมบัตรนิสิต)
RE11-1 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต (นิสิตใหม่สละสิทธิ์) 
RE13 คำร้องขอให้รายงานผลการศึกษา (สำหรับบัณฑิตศึกษา)
RE16 คำร้องของดเรียน (Drop) ให้รับที่งานทะเบียนฯ    
RE17 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ หรือเรียนแทน
RE18 คำร้องขอลงทะเบียนข้ามประเภท
RE19 คำร้องขอเลื่อนการสอบ
RE20 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
RE21 คำร้องของดเรียนทุกรายวิชา
RE22 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนแบบบุคคลภายนอก
รต.03/2 คำร้องเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ (เปลี่ยนแผนการเรียน)
       
  - การประเมินการเรียนการสอน
  - ระบบบริการการศึกษา (reg.buu.ac.th)
  - ระบบสืบค้นห้องสมุด
  - ระบบอีเมล
   
   
  กำหนดการสอบประมวลความรู์ และกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2560
  - กำหนดการสอบประมวลความรู้ของนิสิตระดับปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
  - กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของนิสิตระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560
   
   
  แบบฟอร์มการทำงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
  สำหรับนิสิตรหัส 53 - 58
 
- แบบฟอร์มงานนิพนธ์
- แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์
- แบบฟอร์มดุษฎีนิพนธ์
- ใบสมัครสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
- ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ และการนำเสนอ Proceeding
- ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
   
  สำหรับนิสิตรหัส 59 เป็นต้นไป
 
- แบบฟอร์มงานนิพนธ์
- แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์
- แบบฟอร์มดุษฎีนิพนธ์
- ใบสมัครสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
     
คู่มือทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 2556 ดาวน์โหลด  
   
  ผลการสอบประมวลความรู้ ของนิสิตระดับปริญญาโท
 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง

 

 

 

 

 

 

 

     

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY   
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เบอร์ติดต่อ: 038-102369 , 038-102301 , 038-102300 , 038-102399 , FAX : 038-393475