Untitled Document

    ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศงานบุคคล คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

                 

ฐานข้อมูลบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ระบบสารสนเทศ

 

-> ข้อมูลผลการพัฒนาทางวิชาชีพ

-> ข้อมูลขออนุญาตไปปฏิบัติงาน

 

- ภาควิชารัฐศาสตร์
- ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
- ภาควิชานิติศาสตร์
- สำนักงานคณบดี

-> คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
-> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

-> คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยรักษาการแทนคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

-> รายชื่อบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

-> ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2559 ที่ 0082/2559
-> ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2559 ที่ 0111/2559
-> หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานสอนเพื่อจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560
-> ข้อบังคับใหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2558

-> หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการไปร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561

-> การให้กู้เงิน"โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560"
-> ข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับมหาวิทยาลัยบูรพา

-> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติ วิธีการสรรหา อำนาจและหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2561
-> คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1070/2557 เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน

 

- ระบบการลา
- ระบบค้นหาประกาศและคำสั่ง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

   
   
   
   
   
 
 

สวัสดิการ

 

- สวัสดิการ ม.บูรพา
- เอกสารเกี่ยวกับสวัสดิการ ม.บูรพา
- สวัสดิการคณะฯ
- เกณฑ์การเบิกค่าทำฟัน ของประกันสังคม ตั้งแต่ 12 ส.ค. 59 เป็นต้นไป

- สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ MOU กับสำนักงานประกันสังคม (ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560) **หมายเหตุ กรณีที่ท่านไปใช้สิทธิคลีนิคที่ไม่ต้องสำรองจ่าย ท่านต้องเก็บหลักฐานไว้เพื่อแสดงกับคณะ ในกรณีที่ท่านจะเบิกสวัสดิการค่าทำฟันของคณะ***
- แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
- ตารางความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม ม.บูรพา
- หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยที่พักคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY     
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เบอร์ติดต่อ: 038-102369 , 038-102301 , 038-102300 , 038-102399 , FAX : 038-393475