Untitled Document

    ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศงานบุคคล คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

                 

ฐานข้อมูลบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ระบบสารสนเทศ

 

-> ข้อมูลผลการพัฒนาทางวิชาชีพ

-> ข้อมูลขออนุญาตไปปฏิบัติงาน

 

- ภาควิชารัฐศาสตร์
- ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
- ภาควิชานิติศาสตร์
- สำนักงานคณบดี

-> คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

- ระบบการลา
- ระบบค้นหาประกาศและคำสั่ง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

     

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY     
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เบอร์ติดต่อ: 038-102369 , 038-102301 , 038-102300 , 038-102399 , FAX : 038-393475