คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง บริหาร และกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ภาควิชา คือ
  - ภาควิชารัฐศาสตร์
  - ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
  - ภาควิชานิติศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY

วารสาร

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย

วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา

วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง