news

 

 

    ข่าวกิจกรรมคณะฉบับที่ 120-60-1


ฉบับที่ 119-60


ฉบับที่ 118-60


ฉบับที่ 117-60


ฉบับที่ 116-60

อ่านต่อ>  

 

    ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ

03-07-2017  
- ประกาศ โดยภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอชี้แจงการขยายเวลารับสมัครโครงการเผยแพร่การบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิตภาคค่ำ
 

    ข่าวการศึกษาคณะ

16-08-2017   
- เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 67110459 พลเมืองไทยในโลกาภิวัตน์
09-08-2017   
- ผลการสอบประมวลความรู้ ของนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ในวันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2560
26-07-2017   
- ผลการสอบประมวลความรู้ของนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ในวันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2560
26-07-2017   
- ผลการสอบประมวลความรู้ของนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560
21-07-2017   
- ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2560)
 

    วิดิทัศน์

     
   
   

     ข่าวสารเพิ่มเติมจากภาควิชา

ภาควิชารัฐศาสตร์

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชานิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY     
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เบอร์ติดต่อ: 038-102369 , 038-102301 , 038-102300 , 038-102399 , FAX : 038-393475