news

 

    ข่าวกิจกรรมคณะฉบับที่ 92-60


ฉบับที่ 91-60


ฉบับที่ 90-60


ฉบับที่ 89-60


ฉบับที่ 88-60

อ่านต่อ>  

 

    ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ

05-07-2017  
- ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่พักอาศัย ครั้งที่ 1/2560
03-07-2017  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
03-07-2017  
- ประกาศ โดยภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอชี้แจงการขยายเวลารับสมัครโครงการเผยแพร่การบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิตภาคค่ำ
 

    ข่าวการศึกษาคณะ

21-07-2017   
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
21-07-2017   
- ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2560)
17-07-2017   
- รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (รับสมัคร 18 - 20 กรกฎาคม 2560)
12-07-2017   
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เพิ่มเติม) สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (เอกสารชี้แจงการรายงานตัวอยู่ส่วนท้ายของประกาศ)
12-07-2017   
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เพิ่มเติม) สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (เอกสารชี้แจงการรายงานตัวอยู่ส่วนท้ายของประกาศ)
11-07-2017   
- ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตที่ได้รับทุนภาควิชานิติศาสตร์
07-07-2017   
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ปริญญาใบที่ 2) ประจำปี 2560 (เอกสารชี้แจงและกำหนดการส่วนท้าย)
07-07-2017   
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2560 (เอกสารชี้แจงส่วนท้าย)
07-07-2017   
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เอกสารชี้แจงส่วนท้าย)
07-07-2017   
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทั่วไป ประจำปี 2560 (เอกสารชี้แจงส่วนท้าย)
03-07-2017   
- เปิดรับสมัคร ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 มิถุนายน 2560) (ปิดรับสมัครแล้ว)
03-07-2017   
- เปิดรับสมัคร ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 16 มิถุนายน 2560) (ปิดรับสมัครแล้ว)
03-07-2017   
- ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี) (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560) (ปิดรับสมัครแล้ว)
03-07-2017   
- เปิดรับสมัครปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) (เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 มิถุนายน 2560) (ปิดรับสมัครแล้ว)
 

    วิดิทัศน์

     
   
   

     ข่าวสารเพิ่มเติมจากภาควิชา

ภาควิชารัฐศาสตร์

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชานิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY     
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เบอร์ติดต่อ: 038-102369 , 038-102301 , 038-102300 , 038-102399 , FAX : 038-393475