news

 

Example

 

    ข่าวกิจกรรมคณะฉบับที่ 175-60


ฉบับที่ 174-60


ฉบับที่ 173-60


ฉบับที่ 172-60


ฉบับที่ 171-60

อ่านต่อ>  

 

    ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ

22-11-2017  
- ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
22-11-2017  
- ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560
22-11-2017  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560
15-11-2017  
- ประกาศ โดยภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอชี้แจงการขยายเวลารับสมัครโครงการเผยแพร่การบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิตภาคค่ำ
 

    ข่าวการศึกษาคณะ

09-11-2017   
- ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ และการนำเสนอ Proceeding สำหรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
09-11-2017   
- ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
28-09-2017   
- เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 67110459 พลเมืองไทยในโลกาภิวัตน์
 

    วิดิทัศน์

     
   
   

     ข่าวสารเพิ่มเติมจากภาควิชา

ภาควิชารัฐศาสตร์

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชานิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY     
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เบอร์ติดต่อ: 038-102369 , 038-102301 , 038-102300 , 038-102399 , FAX : 038-393475