news
miniSlider - jQuery Plugin

 

 ฉบับที่ 44-62


ฉบับที่ 43-62


ฉบับที่ 42-62


ฉบับที่ 41-62


ฉบับที่ 40-62

อ่านต่อ>  

 
26-06-2019  
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์
01-05-2019  
- ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมาย ภาคค่ำ เปิดรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษาการบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
24-10-2018  
- การลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ประกันสังคมการใช้งานระบบสมาชิก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม รูปแบบใหม่
11-03-2018  
- แบบฟอร์มขอทุนวิจัยและทุนวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 
08-01-2018   
- คำร้องขอตรวจสอบผลการเรียน
09-11-2017   
- ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ และการนำเสนอ Proceeding สำหรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
09-11-2017   
- ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
 
     
   
   

     ข่าวสารเพิ่มเติมจากภาควิชา

ภาควิชารัฐศาสตร์

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชานิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY   
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เบอร์ติดต่อ: 038-102369 , 038-102301 , 038-102300 , 038-102399 , FAX : 038-393475