news

 

Example

 

    ข่าวกิจกรรมคณะฉบับที่ 4-61


ฉบับที่ 3-61


ฉบับที่ 2-61


ฉบับที่ 1-61


ฉบับที่ 185-60

อ่านต่อ>  

 

    ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ

19-12-2017  
- แต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยรักษาการแทนคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
15-12-2017  
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์
15-11-2017  
- ประกาศ โดยภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอชี้แจงการขยายเวลารับสมัครโครงการเผยแพร่การบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิตภาคค่ำ
 

    ข่าวการศึกษาคณะ

08-01-2018   
- คำร้องขอตรวจสอบผลการเรียน
09-11-2017   
- ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ และการนำเสนอ Proceeding สำหรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
09-11-2017   
- ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
 

    วิดิทัศน์

     
   
   

     ข่าวสารเพิ่มเติมจากภาควิชา

ภาควิชารัฐศาสตร์

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชานิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY     
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เบอร์ติดต่อ: 038-102369 , 038-102301 , 038-102300 , 038-102399 , FAX : 038-393475