news
miniSlider - jQuery Plugin

 

 ฉบับที่ 93-62


ฉบับที่ 92-62


ฉบับที่ 91-62


ฉบับที่ 90-62


ฉบับที่ 89-62

อ่านต่อ>  

 
30-09-2019  
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 2/2562
26-08-2019  
- ขยายเวลาการจัดสรรที่พักอาศัย ครั้งที่ 1/2562 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
24-10-2018  
- การลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ประกันสังคมการใช้งานระบบสมาชิก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม รูปแบบใหม่
11-03-2018  
- แบบฟอร์มขอทุนวิจัยและทุนวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 
14-08-2019   
- เอกสารวิชาพลเมืองไทยในโลกาภิวัตน์ 67110459 ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562
08-01-2018   
- คำร้องขอตรวจสอบผลการเรียน
09-11-2017   
- ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ และการนำเสนอ Proceeding สำหรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
09-11-2017   
- ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
 
     
   
   

     ข่าวสารเพิ่มเติมจากภาควิชา

ภาควิชารัฐศาสตร์

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชานิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY   
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เบอร์ติดต่อ: 038-102369 , 038-102301 , 038-102300 , 038-102399 , FAX : 038-393475