news
miniSlider - jQuery Plugin

 

 ฉบับที่ 17-62


ฉบับที่ 16-62


ฉบับที่ 15-62


ฉบับที่ 14-62


ฉบับที่ 13-62

อ่านต่อ>  

 
24-02-2019  
- การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายของนิสิตภาควิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
24-01-2019  
- ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก)
11-01-2019  
- เอกสารประกอบการสอบวิชา พลเมืองไทยในโลกาภิวัตน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
09-11-2018  
- ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมาย ภาคค่ำ เปิดรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษาการบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
24-10-2018  
- การลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ประกันสังคมการใช้งานระบบสมาชิก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม รูปแบบใหม่
11-03-2018  
- แบบฟอร์มขอทุนวิจัยและทุนวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 
31-01-2019   
- รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่ 2) ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
31-01-2019   
- รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน) ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
08-01-2018   
- คำร้องขอตรวจสอบผลการเรียน
09-11-2017   
- ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ และการนำเสนอ Proceeding สำหรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
09-11-2017   
- ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
 
     
   
   

     ข่าวสารเพิ่มเติมจากภาควิชา

ภาควิชารัฐศาสตร์

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชานิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY     
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เบอร์ติดต่อ: 038-102369 , 038-102301 , 038-102300 , 038-102399 , FAX : 038-393475