news

 

Example

 

    ข่าวกิจกรรมคณะฉบับที่ 14-61


ฉบับที่ 11-61


ฉบับที่ 10-61


ฉบับที่ 9-61


ฉบับที่ 8-61

อ่านต่อ>  

 

    ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ

16-02-2018  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2560
14-02-2018  
- ภาควิชานิติศาสตร์ : ตรวจสอบรายชื่อ สถานที่ฝึกงานและกำหนดการสัมภาษณ์
30-01-2018  
- สำนักงาน ป.ป.ช ขอความร่วมมือในการนำเสนอผลงานจากการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 บรรจุเป็นสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา
19-12-2017  
- แต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยรักษาการแทนคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
15-11-2017  
- ประกาศ โดยภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอชี้แจงการขยายเวลารับสมัครโครงการเผยแพร่การบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิตภาคค่ำ
 

    ข่าวการศึกษาคณะ

17-01-2018   
- เอกสารประกอบการสอนวิชา พลเมืองไทยในโลกาภิวัตน์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
08-01-2018   
- คำร้องขอตรวจสอบผลการเรียน
09-11-2017   
- ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ และการนำเสนอ Proceeding สำหรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
09-11-2017   
- ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
 

    วิดิทัศน์

     
   
   

     ข่าวสารเพิ่มเติมจากภาควิชา

ภาควิชารัฐศาสตร์

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชานิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY     
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เบอร์ติดต่อ: 038-102369 , 038-102301 , 038-102300 , 038-102399 , FAX : 038-393475