Untitled Document

 

 

   รายงานข้อมูล คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 
1
- แผนยุทธศาสตร์ปี 2556 - 2559
   
   

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

 
ปี

รายงาน

2562
- ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562
- ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
- ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562
- ครั้งที่ 4/2562 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562
2561
- ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561
- ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
- ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561
- ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
- ครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561
- ครั้งที่ 6/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
- ครั้งที่ 7/2561 วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
- พิเศษ ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
- ครั้งที่ 8/2561 วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2560
- ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560
- ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
- ครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560
- ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560
- ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
- ครั้งที่ 6/2560 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560
- ครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
- ครั้งที่ 8/2560 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
- ครั้งที่ 9/2560 วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560
- ครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560
- ครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
- ครั้งที่ 12/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2559
- ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
- ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
- ครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
- ครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559
- ครั้งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
- ครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559
- ครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
- ครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559
- ครั้งที่ 9/2559 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559
- ครั้งที่ 10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559
- ครั้งที่ 11/2559 วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2558
- ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558
- ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
- ครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558
- ครั้งที่ 4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558
- ครั้งที่ 5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
- ครั้งที่ 6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558
- ครั้งที่ 7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
- พิเศษ ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558
- ครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
- พิเศษ ครั้งที่ 2/2558 วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558
- ครั้งที่ 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558
- พิเศษ ครั้งที่ 3/2558 วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558
- ครั้งที่ 10/2558 วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558
- พิเศษ ครั้งที่ 4/2558 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
- ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
- ครั้งที่ 12/2558 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2557
- ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557
- ครั้งที่ 2/2557 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
- ครั้งที่ 3/2557 วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
- ครั้งที่ 4/2557 วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557
- ครั้งที่ 5/2557 วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
- ครั้งที่ 6/2557 วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557
- พิเศษ ครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
- ครั้งที่ 8/2557 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557
- พิเศษ ครั้งที่ 2/2557 วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557
- ครั้งที่ 9/2557 วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557
- ครั้งที่ 10/2557 วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557
- ครั้งที่ 11/2557 วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
- ครั้งที่ 12/2557 วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557
2556
- ครั้งที่ 1/2556 วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556
- ครั้งที่ 2/2556 วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
- ครั้งที่ 3/2556 วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556
- ครั้งที่ 5/2556 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
- ครั้งที่ 6/2556 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556
- ครั้งที่ 7/2556 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
- ครั้งที่ 8/2556 วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556
- ครั้งที่ 9/2556 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556
- ครั้งที่ 10/2556 วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556
- ครั้งที่ 11/2556 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
- ครั้งที่ 12/2556 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556
   

 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY   
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เบอร์ติดต่อ: 038-102369 , 038-102301 , 038-102300 , 038-102399 , FAX : 038-393475