คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วีดิทัศน์ / ผลงานวิชาการ / โครงการวิจัย

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ผลงานอาจารย์

ผลงานนิสิต

ผลงานนิสิต

  ภาควิชารัฐศาสตร์   ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์   ภาควิชานิติศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อโครงการ : รายวิชา 67245259 ภาษาอังกฤษทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(English for International Relations)   ชื่อโครงการ : รายการเสวนาวิชาการของนิสิต ในหัวข้อ EEC IN YOUR AREAชื่อโครงการ : ปลูกป่าปันรักษ์ กลุ่ม1 (โครงการพลเมืองเข้มแข็ง)


 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY