คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วีดิทัศน์ / ผลงานวิชาการ / โครงการวิจัย

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ชื่อโครงการวิจัย : สารคดีทางเลือกการปรับตัวและการบูรณาการการปรับตัวเข้ากับการบริหารจัดการเมืองชายฝั่งต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล
การกัดเซาะชายฝั่ง และพายุซัดฝั่ง กรณีศึกษาเทศบาลแสนสุข จังหวัดชลบุรี

สารคดีทางเลือกการปรับตัวและการบูรณาการการปรับตัวเข้ากับการบริหารจัดการเมืองชายฝั่งต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล
การกัดเซาะชายฝั่ง และพายุซัดฝั่ง กรณีศึกษาเทศบาลแสนสุข จังหวัดชลบุรี
(กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยบูรพา / ดร.เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ )

 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY