คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์

บุคลากรสายสนับสนุน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

     
   
 
รศ.ดร ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
     
   
 
ผศ. ดร. เขมมารี รักษ์ชูชีพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
     
   
 
ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 

   

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY