คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บุคลากร

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

อาจารย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

บุคลากรสายสนับสนุน

อาจารย์

  ภาควิชารัฐศาสตร์   ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์   ภาควิชานิติศาสตร์

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

     
   
 

ผศ.ดร. สกฤติ อิสริยานนท์
หัวหน้าภาควิชา

 
     
   
 
รศ.ดร. รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
อาจารย์
 
     
   
 
รศ.ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว
อาจารย์
 
     
   
 
ผศ.ดร. ภัทรพงษ์ รัตนเสวี
อาจารย์
 
     
   
 
ผศ. ร.ต.อ. ดร. วิเชียร ตันศิริคงคล
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. โชติสา ขาวสนิท
อาจารย์
 
     
   
 
ผศ.ดร. ชัยณรงค์ เครือนวน
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. ดำรงพล แสงมณี
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. พัชราภา ตันตราจิน
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. พัณณ์อร เภาเจริญ
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. เมทินา อิสริยานนท์
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. สรชัย ศรีนิศานต์สกุล
อาจารย์
 
     
   
 
อาจารย์ จิรายุทธ์ สีม่วง
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
 
     
   
 
อาจารย์ ธัชชนก สัตยวินิจ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
 
     
   
 
อาจารย์ ยศพล จิระวุฒิ
อาจารย์
 
     
   
 
อาจารย์ ฌญาพัทร์ ธัญญกิจ
อาจารย์บางส่วนเวลา
 

 

   

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY