คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สำหรับภายในคณะ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

หน่วยงานภายในคณะฯ

ระบบสารสนเทศ และเอกสารงานบุคคล

ระบบสารสนเทศ

ข้อมูลงานบุคคล

img01

ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลงานบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

 

ระบบสารสนเทศ
- ระบบการลา
- ระบบค้นหาประกาศและคำสั่ง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
- ระบบค้นหาขออนุญาตไปปฏิบัติงาน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

แนวปฏิบัติการลงเวลาการมาปฏิบัติงาน
- คณาจารย์
- บุคลากรสายสนับสนุน
- แนวปฏิบัติการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน
- การลงเวลาการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

 

 

เอกสารและข้อมูลสำหรับบุคลากรคณะ

 

ข้อมูลผลการพัฒนาทางวิชาชีพ

 

 

 

1. รายชื่อบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2. คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยรักษาการแทนคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
3. - คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
- คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (อัพเดท)
4. - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  (อัพเดท)
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ประเภทหัวหน้าภาควิชา 
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์

7. คำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งผู้บริหาร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

8. ขอเสนอข้อมูลสำรวจความคิดเห็นกรณีการปรับรอบระยะเวลาการประเมินผล การปฏิบัติงานประจำปี (ระเบียบวาระ 3.2) 
9. คำสั่งมหาลัย1070/2557 เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน

 

 

1. สวัสดิการ ม.บูรพา (ยกเลิก)
2. สวัสดิการ ม.บูรพา 2561  (ยกเลิก)
3. สวัสดิการ ม.บูรพา 2562
4. เอกสารเกี่ยวกับสวัสดิการ ม.บูรพา
5. สวัสดิการคณะฯ (ยกเลิก)
6. เกณฑ์การเบิกค่าทำฟัน ของประกันสังคม ตั้งแต่ 12 ส.ค. 59 เป็นต้นไป 

7. เกณฑ์การตรวจสุขภาพ ของประกันสังคม ตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 เป็นต้นไป
8. สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ MOU กับสำนักงานประกันสังคม (ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560) **หมายเหตุ กรณีที่ท่านไปใช้สิทธิคลีนิคที่ไม่ต้องสำรองจ่าย ท่านต้องเก็บหลักฐานไว้เพื่อแสดงกับคณะ ในกรณีที่ท่านจะเบิกสวัสดิการค่าทำฟันของคณะ***
9. แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561 
10. ตารางความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม ม.บูรพา 
11. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยที่พักคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560 
12. การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ (ยกเลิก)
13. การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 
14. เบิกเงินกองทุนสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

 

 1.หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการไปร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561

 2. การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560"
 3. ข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับมหาวิทยาลัยบูรพา

 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติ วิธีการสรรหา อำนาจและหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2561
 5. คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1070/2557 เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน

 
img01

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY