คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

แบบฟอร์มระดับปริญญาตรี

แบบฟอร์มคำร้อง (Request form)
 RE01 คำร้องทั่วไป
 RE02 คำร้องขอเงินค่าหน่วยกิตคืน
 RE03 คำร้องขอใบแสดงผลการเรียน/ใบรับรอง/บัตรนิสิต
 RE04 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล คำนำหน้า หรือที่อยู่
 RE06 คำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอก หรือย้ายคณะ
 RE08 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
 RE09 คำร้องขอลงทะเบียนเกิน หรือต่ำกว่าหน่วยกิต
 RE10 คำร้องลาพักการเรียน
 RE11 คำร้องขอลาออกจาการเป็นนิสิต (ต้องยื่นพร้อมบัตรนิสิต)
 RE11-1 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต (นิสิตใหม่สละสิทธิ์) 
 RE13 คำร้องขอให้รายงานผลการศึกษา (สำหรับบัณฑิตศึกษา)
 RE16 คำร้องของดเรียน (Drop) ให้รับที่งานทะเบียนฯ
 RE17 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ หรือเรียนแทน
 RE18 คำร้องขอลงทะเบียนข้ามประเภท
 RE19 คำร้องขอเลื่อนการสอบ
 RE20 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
 RE21 คำร้องของดเรียนทุกรายวิชา
 RE22 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนแบบบุคคลภายนอก
 PL01 คำร้องขอตรวจสอบผลการเรียน
 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
 คำร้องขอเลื่อนสอบ (ใช้ภายในคณะฯ เท่านั้น)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY