คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

แบบฟอร์มระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มคำร้อง (Request form)
 RE01 คำร้องทั่วไป
 RE02 คำร้องขอเงินค่าหน่วยกิตคืน
 RE03 คำร้องขอใบแสดงผลการเรียน/ใบรับรอง/บัตรนิสิต
 RE04 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล คำนำหน้า หรือที่อยู่
 RE06 คำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอก หรือย้ายคณะ
 RE08 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
 RE09 คำร้องขอลงทะเบียนเกิน หรือต่ำกว่าหน่วยกิต
 RE10 คำร้องลาพักการเรียน
 RE11 คำร้องขอลาออกจาการเป็นนิสิต (ต้องยื่นพร้อมบัตรนิสิต)
 RE11-1 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต (นิสิตใหม่สละสิทธิ์) 
 RE13 คำร้องขอให้รายงานผลการศึกษา (สำหรับบัณฑิตศึกษา)
 RE16 คำร้องของดเรียน (Drop) ให้รับที่งานทะเบียนฯ
 RE17 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ หรือเรียนแทน
 RE18 คำร้องขอลงทะเบียนข้ามประเภท
 RE19 คำร้องขอเลื่อนการสอบ
 RE20 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
 RE21 คำร้องของดเรียนทุกรายวิชา
 RE22 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนแบบบุคคลภายนอก
 รต.03/2 คำร้องเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ (เปลี่ยนแผนการเรียน)


แบบฟอร์มการทำงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
 แบบฟอร์มงานนิพนธ์
 แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์
 แบบฟอร์มดุษฎีนิพนธ์
 ใบสมัครสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
 คู่มือทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 2556

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY