คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

ผู้ทรงคุณวุฒิ

     
   
 
ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 

   

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY