คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

     
   
 

ผศ.ดร. ธีระ กุลสวัสดิ์
หัวหน้าภาควิชา

 
     
   
 
รศ.ดร. พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต
อาจารย์
 
     
   
 
รศ.ว่าที่เรือตรี ดร. เอกวิทย์ มณีธร
อาจารย์
 
     
   
 
ผศ.ดร. จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์
อาจารย์
 
     
   
 
ผศ.ดร. ธีรพงษ์ บัวหล้า
อาจารย์
 
     
   
 
ผศ.ดร. สุปราณี ธรรมพิทักษ์
อาจารย์
 
     
   
 
ผศ.ดร. อนุรัตน์ อนันทนาธร
อาจารย์
 
     
   
 
ผศ.ดร. อุษณากร ทาวะรมย์
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. พรเทพ นามกร
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
อาจารย์
 
     
   
 
ผศ.ดร. ปิยะ นาควัชระ
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. กฤษฎา นันทเพ็ชร
อาจารย์
 
     
   
 
ผศ.ดร. ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. นพวรรณ พึ่งพา
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. พิชิต รัชตพิบุลภพ
อาจารย์
 
     
   
 
อาจารย์ ศิกัญญา อยู่เมือง
อาจารย์
 
     
   
 
ผศ. ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
อาจารย์
 
     
   
 
อาจารย์ ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
อาจารย์
 
     
   
 
อาจารย์ พงศธร แก้วมณี
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
 
     
   
 
อาจารย์ สมคิด เพชรประเสริฐ
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. กาณติมา พงษ์นัยรัตน์
อาจารย์บางส่วนเวลา
 
     
   
 
อาจารย์ ธัญพิชชา สามารถ
อาจารย์บางส่วนเวลา
 

 

   

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY