คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์

อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์

     
   
 

อาจารย์ จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
หัวหน้าภาควิชา

 
     
   
 
ผศ. ดร. ภัทรมน สาตรักษ์
อาจารย์
 
     
   
 
ผศ.ดร. รัชนี แตงอ่อน
อาจารย์
 
     
   
 
ผศ. ดร. อรรัมภา ไวยมุกข์
อาจารย์
 
     
   
 
ผศ. พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์
 
     
   
 
ผศ. ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. พิมพ์กมล กองโภค
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
อาจารย์
 
     
   
 
อาจารย์ เจนวิทย์ นวลแสง
อาจารย์
 
     
   
 
อาจารย์ ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
อาจารย์
 
     
   
 
อาจารย์ ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร
อาจารย์
 
     
   
 
อาจารย์ ภารดี ปลื้มโกศล
อาจารย์
 
     
   
 
อาจารย์ มุกกระจ่าง จรณี
อาจารย์
 
     
   
 
อาจารย์ เอกพล ทรงประโคน
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. คณิน วงศ์ใหญ่
อาจารย์บางส่วนเวลา
 
     
   
 
อาจารย์ จงรักษ์ เมธาวรกุล
อาจารย์บางส่วนเวลา
 
     
   
 
อาจารย์ จันทนี นาคเจริญวารี
อาจารย์บางส่วนเวลา
 

 

   

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY