คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์

อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์

     
   
 

อาจารย์ จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
หัวหน้าภาควิชา

 
     
   
 
รศ.ดร. รัชนี แตงอ่อน
อาจารย์
 
     
   
 
ผศ. ดร. ภัทรมน สาตรักษ์
อาจารย์
 
     
   
 
ผศ. ดร. อรรัมภา ไวยมุกข์
อาจารย์
 
     
   
 
ผศ. พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์
 
     
   
 
ผศ. ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
อาจารย์
 
     
   
 
ดร. ภารดี ปลื้มโกศล
อาจารย์
 
     
   
 
อาจารย์ เจนวิทย์ นวลแสง
อาจารย์
 
     
   
 
อาจารย์ ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
อาจารย์
 
     
   
 
อาจารย์ ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร
อาจารย์
 
     
   
 
อาจารย์ มุกกระจ่าง จรณี
อาจารย์
 

 

   

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY