คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

สำหรับภายในคณะ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

หน่วยงานภายในคณะฯ

ระบบสารสนเทศ และเอกสารงานบุคคล

ระบบสารสนเทศ

แบบฟอร์ม

  งานการเงิน   งานพัสดุ   งานวิชาการ   งานวิจัย   งานบุคคล   งานยานพาหนะ   งาน IT   งานพัฒนาคุณภาพ   งานแผน

เอกสารงานวิจัย

 หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับทุนและการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564
 การให้ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564
 แบบฟอร์มการขอทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 แบบฟอร์มการขอทุนอุดหนุนการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY