คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

สำหรับภายในคณะ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

หน่วยงานภายในคณะฯ

ระบบสารสนเทศ และเอกสารงานบุคคล

ระบบสารสนเทศ

แบบฟอร์ม

  งานการเงิน   งานพัสดุ   งานวิชาการ   งานวิจัย   งานบุคคล


  งานยานพาหนะ   งาน IT   งานพัฒนาคุณภาพ   งานยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา

เอกสารงานวิจัย


 แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย (ทุนพื้นฐาน) ปีงบประมาณ2567
 แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย (ทุนยกระดับ) ปีงบประมาณ2567
 แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย (ทุนบุคลากร) ปีงบประมาณ2567
 แบบคำขอทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ประเภทเอกสารประกอบการสอน ปีงบประมาณ2567
 แบบคำขอทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ประเภทอกสารคำสอน ปีงบประมาณ2567
 แบบคำขอทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ประเภทตำรา ปีงบประมาณ2567
 แบบคำขอทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ ปีงบประมาณ2567
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับทุนและการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2567
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับทุนและการพิจารณาทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ประเภทเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY