คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

สำหรับภายในคณะ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

หน่วยงานภายในคณะฯ

ระบบสารสนเทศ และเอกสารงานบุคคล

ระบบสารสนเทศ

แบบฟอร์ม

  งานการเงิน   งานพัสดุ   งานวิชาการ   งานวิจัย   งานบุคคล


  งานยานพาหนะ   งาน IT   งานพัฒนาคุณภาพ   งานยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา

เอกสารงานวิจัย

 หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับทุนและการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564
 การให้ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564
 แบบฟอร์มการขอทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 แบบฟอร์มการขอทุนอุดหนุนการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย (ทุนพื้นฐาน)
 แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย (ทุนยกระดับ)
 แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย (ทุนบุคลากร)
 แบบคำขอทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ประเภทเอกสารประกอบการสอน
 แบบคำขอทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ประเภทอกสารคำสอน
 แบบคำขอทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ประเภทตำรา
 แบบคำขอทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY