คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  

สำหรับภายในคณะ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

หน่วยงานภายในคณะฯ

ระบบสารสนเทศ และเอกสารงานบุคคล

ระบบสารสนเทศ

ข้อมูลงานบุคคล

img01

ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลงานบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

 

ระบบสารสนเทศ
- ระบบค้นหาประกาศและคำสั่ง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
- ระบบค้นหาขออนุญาตไปปฏิบัติงาน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

แนวปฏิบัติการลงเวลาการมาปฏิบัติงาน
- คณาจารย์
- บุคลากรสายสนับสนุน
- การลงเวลาการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและกลั่นกรองเกี่ยวกับการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน

 

 

เอกสารและข้อมูลสำหรับบุคลากรคณะ

 

รวบรวมระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา (ข้อมูลจากสัมมนาที่พัทยา 17-18 กุมภาพันธ์ 2566)

 

 

 

1. รายชื่อบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2. คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยรักษาการแทนคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
3. คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  - สมัยคณบดี รศ. ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
  - สมัยคณบดี ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
4. คำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งผู้บริหาร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ ประเภทหัวหน้าภาควิชา 
7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์

8. ขอเสนอข้อมูลสำรวจความคิดเห็นกรณีการปรับรอบระยะเวลาการประเมินผล การปฏิบัติงานประจำปี (ระเบียบวาระ 3.2)

9. คำสั่งมหาลัย1070/2557 เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน

 

 

1. - สวัสดิการ ม.บูรพา 2562
     - สวัสดิการ ม.บูรพา 2563
2. เอกสารเกี่ยวกับสวัสดิการ ม.บูรพา
3. เกณฑ์การเบิกค่าทำฟัน ของประกันสังคม ตั้งแต่ 12 ส.ค. 59 เป็นต้นไป 
4. เกณฑ์การตรวจสุขภาพ ของประกันสังคม ตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 เป็นต้นไป
5. สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ MOU กับสำนักงานประกันสังคม (ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560) **หมายเหตุ กรณีที่ท่านไปใช้สิทธิคลีนิคที่ไม่ต้องสำรองจ่าย ท่านต้องเก็บหลักฐานไว้เพื่อแสดงกับคณะ ในกรณีที่ท่านจะเบิกสวัสดิการค่าทำฟันของคณะ***
6. แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี
7. ตารางความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม ม.บูรพา 
8. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยที่พักคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560 
9. การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตและบุคลากรที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2564 
10. แจ้งแนวปฏิบัติการขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน
11. มติ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา

 

 1.หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการไปร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561

 2. การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560"
 3. ข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับมหาวิทยาลัยบูรพา

 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติ วิธีการสรรหา อำนาจและหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2561
 5. คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1070/2557 เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน

 
img01

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
**สายตรงคณบดี**
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY